Отрасли

18/05/20

Потреблението на електроенергия за периода 01.01.2020 г.  до 10.05.2020 г. е по ниско с 10,3% по данни на ЕСО. Тенденцията на намаляващо потребление е трайна, като спадът през 2018 г. е 3%, а през 2019 г.  над 1%. Намаленото потребление през първите четири месеца на т.г. е значително по остро, което се обяснява с намалената икономическа дейност поради мерките, предприети заради COVID-19. Прогнозата за цялата 2020 г. е потреблението да спадне с 5 до 7% в сравнение с 2019 г.

Този индикатор изисква допълнително наблюдение и е възможно, след обощаване на данните за месец май, да корегира допълнително предвижданията за спад на БВП.

Човешкият фактор и какви бяха алтернативите

15/05/20
 • На един летален изход от COVID-19 се падат 1 116 официално регистрирани безработни и 218-219 преодолели заразата.
 • В тези съотношения няма причинно-следствена връзка те не са основание за етични оценки. Но те повдигат въпроса за ползите и разходите от текущите политики, измерени в човешки живот.
 • Нашата прогноза за удвояване на броя на безработните до края на 2020 г. се запазва, макар че чисто новите регистрирани безработни са вече 120 хиляди бързо се доближават до очакваните от нас 157 хиляди в края на годината.
 • Омекотяването на някои ограничения вероятно ще намали темпа на нарастване през идните месеци.
 • Очакваният броя заети под-най-голям риск обаче се запазва и се потвърждава от социологическите допитвания на Алфарисърч, Парите-ми и Юрофаунд.
 • Алтернатива на сегашните политики би било да се остави ресурс в икономиката без избирателно третиране на отделни отрасли и стопански субекти.
 • Тогава сумата на наличния бюджетен излишък, евентуално спряното или отменено данъчно облага не на юридическите лица (данък печалба и данък дивидент) и „Фонд безработица“ би оставила в икономиката 5,8 млрд лв.
 • Тази сума е близка до сумата на предвидения от GATE-CAT спад на БВП.
 • Тя би дала перспектива на предприятията за планиране в дългосрочен план, би намалила темпа на нарастване на безработицата, би облекчила преговорите на предприятия с кредитори и доставчици и би предотвратила ненужни политически напрежения.

Отрасли и развития на макроикономическо равнище

15/05/20

Оповестените до момента статистически данни напълно кореспондират с прогнозата на GATE-CAT за развитието на българската икономика.
Данните за месец март 2020 г. на годишна база:

Показател Промяна
Промишлено производство  -6.9%
Износ на стоки  -8.8%
Внос на стоки  -6.3%
Продукция на строителните предприятия  -14.0%
Оборот в търговията на дребно  -14.6%
Приходи от нощувки  -56.6%
Брой пренощували лица  -62.4%

Източник: НСИ.


Очевидно и логично е, че както навсякъде в ЕС, така и в България най-силен е очакваният спад на оборотите в промишлеността на гостоприемството, т.е. туризма и ресторантьорството.
От наличните данни може да се направи извода, че макроикономическите показатели з тази година, ще са най-неблагоприятните от 2009 г. и е възможно да стигнат негативните стойности от 1996 г.

Текущи развития: фиск и отрасли

15/05/20
 • Към края на април бюджетният излишък е 1 587,1 млн. лв.
 • Към 12 май по схемата 60:40 от държавния бюджет са изплатени 14 492 911 лв. за временно запазване на 47 883 работни места, което означава средно по 302.67 лв. на човек.
 • Към 15 май обхватът на схемата е 1,3% от фирмите и 2,5-2,6% от правоимащите лица, на които се дължи обезщетение.
 • Стартирането на схемата за безвъзмездна помощ за микро-предприятията се отложи за 15 май.
 • По всичко изглежда, че правителството отнема ресурс от икономиката, макар приходите да се свиват с 875,8 млн. лв. спрямо същия период на 2019 г.
 • Основната мярка за стимулиране на икономиката до момента е капитализирането на държавния холдинг ВиК холдинга с 1 млрд. лв.
 • Липсва информация дали финансирането на проекти вече е стартирано.
 • Към това трябва да се добавят и инфраструктурните проекти, финансирани от бюджета.
  Засега не се налага промяна в предвиждането ни за потенциалното намаляване на бюджетните приходи до края на 2020 г.
Newer posts → Home