Безработица

 • Според данните на НСИ през периода 1-7 юни 2020 г. новорегистрираните безработни лица са 7 394, докато постъпилите на работа са 10 963. Така се отбелязва нетно намаляване на безработните лица с 3 569 човека, което се случва за трета последователна седмица.
 • През посочената седмица регистрираните безработни лица все още нетно се увеличават в областите Враца, Кюстендил, София-столица и София-област, във Видин се запазват на нивото от предходната седмица, а във всички останали области безработните лица намаляват; най-силно се понижава броят на безработните в областите Бургас, Варна, Благоевград, Добрич, Пловдив, Велико Търново, Хасково. Факторите за това развитие са свързани с търсенето на сезонни работници и отварянето на заведенията за обществено хранене.
 • През периода 16 март – 7 юни 2020 г. броят регистрирани безработни лица е 152 835, а на постъпилите на работа е 56 179 лица. Нетното нарастване на регистрираните безработни е 96 656 лица.
  Седмични данни за безработицата

undefined

Източник: НСИ.

Политиката 60:40

 • По всичко изглежда, че тази схема ще бъде променена и вероятно разширена. Картината към момента е следната.
  Според данните на НОИ към 4 юни по мярката 60:40 от държавния бюджет са изплатени 72 941 305 лв. за запазването на общо 169 865 работни места в 11 228 фирми през месеците март и април. Средно на работно място това означава по 429,41 лв.
 • Според тези данни само за месец март са изплатени 22.7 млн. лв. за 72 208 работни места, т.е. по 314.94 лв. на работно място.
 • За месец април са изплатени 50.2 млн. лв. за 97 657 работни места, т.е. по 514.05 лв. на работно място.
 • Средният размер на плащането за работно място има тенденцията да се увеличава. Все още продължават плащанията за март, а същевременно не е стартирало изплащането за май;
 • Ефикасност или рейтинг на полезност (спрямо заявената цел за тази политика да бъдат изразходвани 1 млрд. лв.) – 7.3%.

Особености на изпълнението на бюджета

 • Разходите, които включват и вноската в общия бюджет на Европейския съюз, през май нарастват с 4.1% на годишна база, колкото е растежът им и през април.
 • Държавния бюджет през май регистрира дефицит в размер от -352.8 млн. лв. при излишък от 204.9 млн. лв. през април.
 • По този начин все още не се наблюдава тенденция за трайни дефицити в бюджета. Това, заедно с наличните средства във фискалния резерв, дава възможност да се изчакат по-благоприятни условия на световните дългови пазари за евентуална емисия държавни ценни книжа.


Таблица: Показатели за държавния бюджет за 2020 г. (млн. лв.)

Показатели Април Май
Приходи  3 646.3  2 993.5
Растеж на приходите на годишна база  -15.6%  -15.5%
Разходи  3 441.4  3 346.3
Растеж на разходите на годишна база  4.1%  4.1%
Бюджетно салдо 204.9 -352.8

Източник: МФ.


Предишната седмица (към 2-ри юни) данните на Министерството на финансите показваха следното:
Към края на май 2020 г. общите приходи по консолидираната фискална програма достигат 17.6 млрд. лв. при 18.7 млрд. лв. за същия период на 2019 г.
Това означава, че спадът на годишна база е приблизително 5,9% и се ускорява спрямо предходния месец. Докато данъчните и неданъчните приходи се понижават, приходите от помощи нарастват спрямо предходната година.
Общите разходи, които включват и вноската в общия бюджет на Европейския съюз, възлизат на 16,3 млрд. лв. при 15,7 млрд. лв. за аналогичния период на 2019 г. Така растежът на разходите е 4.1% на годишна база и се забавя спрямо предходния месец.
Бюджетното салдо към края на май 2020 г. е 1 278.7 млн. лв. при 3 025.8 млн. лв. през 2019 г. То се понижава с приблизително 1.75 млрд. лв. спрямо края на април.
През месец май не е емитиран нов държавен дълг, очаква се през юни емисия на международните капиталови пазари.
Рейтинговата агенция Standard & Poor’s потвърди кредитния рейтинг на Република България, но ревизира перспективата от положителна на стабилна. Тя отразява очакванията за свиване на българската икономика и нарастване на макроикономическите и фискалните рискове.