Оповестените до момента статистически данни напълно кореспондират с прогнозата на GATE-CAT за развитието на българската икономика.
Данните за месец март 2020 г. на годишна база:

Показател Промяна
Промишлено производство  -6.9%
Износ на стоки  -8.8%
Внос на стоки  -6.3%
Продукция на строителните предприятия  -14.0%
Оборот в търговията на дребно  -14.6%
Приходи от нощувки  -56.6%
Брой пренощували лица  -62.4%

Източник: НСИ.


Очевидно и логично е, че както навсякъде в ЕС, така и в България най-силен е очакваният спад на оборотите в промишлеността на гостоприемството, т.е. туризма и ресторантьорството.
От наличните данни може да се направи извода, че макроикономическите показатели з тази година, ще са най-неблагоприятните от 2009 г. и е възможно да стигнат негативните стойности от 1996 г.