• На един летален изход от COVID-19 се падат 1 116 официално регистрирани безработни и 218-219 преодолели заразата.
  • В тези съотношения няма причинно-следствена връзка те не са основание за етични оценки. Но те повдигат въпроса за ползите и разходите от текущите политики, измерени в човешки живот.
  • Нашата прогноза за удвояване на броя на безработните до края на 2020 г. се запазва, макар че чисто новите регистрирани безработни са вече 120 хиляди бързо се доближават до очакваните от нас 157 хиляди в края на годината.
  • Омекотяването на някои ограничения вероятно ще намали темпа на нарастване през идните месеци.
  • Очакваният броя заети под-най-голям риск обаче се запазва и се потвърждава от социологическите допитвания на Алфарисърч, Парите-ми и Юрофаунд.
  • Алтернатива на сегашните политики би било да се остави ресурс в икономиката без избирателно третиране на отделни отрасли и стопански субекти.
  • Тогава сумата на наличния бюджетен излишък, евентуално спряното или отменено данъчно облага не на юридическите лица (данък печалба и данък дивидент) и „Фонд безработица“ би оставила в икономиката 5,8 млрд лв.
  • Тази сума е близка до сумата на предвидения от GATE-CAT спад на БВП.
  • Тя би дала перспектива на предприятията за планиране в дългосрочен план, би намалила темпа на нарастване на безработицата, би облекчила преговорите на предприятия с кредитори и доставчици и би предотвратила ненужни политически напрежения.