Странно е, че няма статистика или оценки на електропроизводството и електропотреблението в БВП.

Наложи се да запълним тази празнотата. В Икономически живот могат да се намерят повече подробности.

 • Електропотреблението към БВП (по цени на КЕВР за второто полугодие на 2019 г., които придават на оценката консервативен характер) за тези година е 5% ;
 • При нормално развитие на икономиката с отчитане на ефекта от топлата зима и закупената електроенергия от чужбина.
 • Основание са данните на НСИ и Евростат (последните данни са о за 2018 г.) и наблюдението на отрасъла за периода преди и след публикуването на тези данни от EnerData.
 • Освен това ние се абстрахираме от приноса на отрасъла в брутното капиталообразуване.
 • То по данни на ЕК след 2015 г. този показател в енергетиката е 0.5% БВП и оттогава, според нас не се променя. (Тези инвестиции са по скоро за поддържане на системата, квази-субсидии и/или са свързани с осъществяването на проекти извън електроенергетиката като под-отрасъл).

Картината към днешна дата е следната:

 • Според оперативните данни на ЕСО, през януари 2020, потреблението на електроенергия е било с -4.56% по ниско в сравнение с януари 2019 г.
 • След това намаленото потребление продължава, но има известен период на по-ниски темпове на спад.
 • До средата на февруари намаленото потребление на електроенергия в сравнение със същия период на м.г. е - 3.1%, а през първата седмица на март - 2.21%.

След въвеждане на извънредното положение, , според проследяването на Bruegel electricity tracker of COVID-19 lockdown effects от 20 май 2020 г., заради COVID-19 потреблението на електроенергия продължава да намалява, но със спадащ интензитет (частично поради сезонни ефекти).

 • За периода 1 януари до 23 март 2020 г. потреблението намалява с -1.26% в сравнение с предходната година, а до края на март спадът намалява до -1.04%.
 • През април последиците от COVID-19 стават по-ясни.
 • През априлските седмици тенденцията на намаляващо потреблението на ток се променя, като започва със спад от -0.6%, -0.85, - 1.65 и достига до - 2.22%, разпределено съответно по седмици. В началото на май намалението на потребяваната електроенергия е -2.40%, на 10 май е -2.78, а на 17 май вече достига -3.14%.

Трябва много по-обстоен анализ за да се каже категорично, че това увеличение в спада на потреблението на ток се дължи на COVID-19 и забавената вследствие на политиките по време на пандемия икономика.

Ако това е вярно, тази тенденция ще се проявява все по-ясно през идните месеци, когато спадът в икономиката ще става все по-категоричен.

 • При предполагаемо средно годишно електропотребление за периода 2017 – 2019 г. от 32 TWh, към началото на пандемията таз годишния негов обем може да се предположи за „нормален“ (без съответните политика) при приблизително 31 TWh обем. При това трябва да предположим, че съществена електроенергията се купува от чужбина, поради либерализирането на вътрешния пазар (между 40 и 50% от потребяването количества).
 • Това означава, че само от това свиване на потреблението непроизведеният БВП за 2020 г. би бил 496 млн. лв. Това, разбира се, пряк негативен резултат, който след време трябва да бъде коригиран с ползите от намаляване на разходите (и съответните стимули за производство на стоки и услуги и може би потребление.

При корекцията ще трябва да се отчета, че, според EnerData, на домакинствата през 2019 г. се падат приблизително 35% от крайното потребление, на услугите 30%, останалите на промишлеността и селското стопанство.

 • НСИ оповести данните за оборота в услугите през първото тримесечие на 2020 г., не изгладени от сезонни колебания.
 • При транспорта, складиране и пощи номиналният растеж на годишна база е 3.6%;
 • При информационните технологии и комуникационни растежът е 16%;
 • Растеж е регистриран в юридически, счетоводни и консултантски услуги, архитектурни и инженерни, охранителни, почистващи, административни и офис дейности; сериозен спад е налице при дейностите, свързани с пътувания и резервации;

Динамика на оборота в някои отрасли

Показател Промяна
Износ на стоки  -1.1%
Внос на стоки -1.1%
Приходи от нощувки  -5.6%
Оборот в търговията на дребно -2.4%
Продукция на строителните предприятия -4.2%
Промишлено производство -2.3%

Както вече коментирахме в началото на седмицата, до март 2020 г. реалният растеж на БВП е 1.3% на годишна база. Това е така поради дейността в информационни технологии и далекосъобщения, консултантски услуги, охрана и почистване, транспорт и куриерски услуги..