Стартира платформата COVID-19 Activity Tracker

Институтът GATE, „Големи данни в полза на интелигентното общество“, създава първата по рода си платформа (COVID-19 Activity Tracker - CAT), която обработва и представя емпиричната информация за стопанската дейност на отделни индустрии и икономиката като цяло, на основата на ограниченията, наложени върху човешкия фактор.

Първата тема и анализи, които GATE CAT прави, са за безработицата. При настоящата динамика, картината за 2020 г. е следната: удвояване на безработицата, спад на БВП над 7%, отрицателен фискален ефект – над 2 млрд. лв. Отправната точка на изчисление на показателите е март 2020 г. В тях е отчетена нерегистрирана заетост по отрасли и дейността на хората, които работят за себе си. Всекидневният индикатор е заетостта, съответно безработицата. Той дава снимка на състоянието на икономиката почти в реално време. Наблюдението ѝ позволява да се оценят фискалните и макроикономическите ефекти.

CAT platform

При съставянето на сценариите за възстановяване са взети средните показатели за петгодишен период. Поведението на стопанството с и без COVID-19 прави възможно разработването на решения и стратегии както на фирмено, така и на общо икономическо равнище.

Броят на засегнатите от настъпващата криза се предвижда да бъде 1 млн. души, около 34% от общо заетите (към края на 2019 г.).

CAT platform

Прогнозата е спадът на заетостта да не бъде преодолян поне до началото на 2021 г.

CAT platform

Прогнозни данни към декември 2020 г. сочат - брой заети: 899 931 човека, брой безработни: 157 842 човека, непроизведена брутна добавена стойност - 7,739 млрд. лева и общ годишен фискален ефект: 2, 028 млрд. лева. Анализират се данни на 16-те най-засегнати сектора в момента. Това включва култура, спорт и развлечения; операции с недвижими имоти; професионални дейности, консултации и научни изследвания; ИТ; хотелиерство и ресторантьорство; въздушен и сухоземен транспорт; търговия с нехранителни стоки; автомобили и ремонти; производство на машини и оборудване; производство на химически продукти; текстил; складиране и товари; строителство; производство на мебели; селско, горско и рибно стопанство; добивна и преработваща промишленост; производство на електрическа и топлинна енергия; доставяне на вода; информационни и творчески продукти и далекосъобщения; финансови и застрахователни дейности; административни и спомагателни дейности; държавно управление; образование; хуманно здравеопазване и социална работа.