Отрасли и развития на макроикономическо равнище

15/05/20

Оповестените до момента статистически данни напълно кореспондират с прогнозата на GATE-CAT за развитието на българската икономика.
Данните за месец март 2020 г. на годишна база:

Показател Промяна
Промишлено производство  -6.9%
Износ на стоки  -8.8%
Внос на стоки  -6.3%
Продукция на строителните предприятия  -14.0%
Оборот в търговията на дребно  -14.6%
Приходи от нощувки  -56.6%
Брой пренощували лица  -62.4%

Източник: НСИ.


Очевидно и логично е, че както навсякъде в ЕС, така и в България най-силен е очакваният спад на оборотите в промишлеността на гостоприемството, т.е. туризма и ресторантьорството.
От наличните данни може да се направи извода, че макроикономическите показатели з тази година, ще са най-неблагоприятните от 2009 г. и е възможно да стигнат негативните стойности от 1996 г.

Текущи развития: фиск и отрасли

15/05/20
  • Към края на април бюджетният излишък е 1 587,1 млн. лв.
  • Към 12 май по схемата 60:40 от държавния бюджет са изплатени 14 492 911 лв. за временно запазване на 47 883 работни места, което означава средно по 302.67 лв. на човек.
  • Към 15 май обхватът на схемата е 1,3% от фирмите и 2,5-2,6% от правоимащите лица, на които се дължи обезщетение.
  • Стартирането на схемата за безвъзмездна помощ за микро-предприятията се отложи за 15 май.
  • По всичко изглежда, че правителството отнема ресурс от икономиката, макар приходите да се свиват с 875,8 млн. лв. спрямо същия период на 2019 г.
  • Основната мярка за стимулиране на икономиката до момента е капитализирането на държавния холдинг ВиК холдинга с 1 млрд. лв.
  • Липсва информация дали финансирането на проекти вече е стартирано.
  • Към това трябва да се добавят и инфраструктурните проекти, финансирани от бюджета.
    Засега не се налага промяна в предвиждането ни за потенциалното намаляване на бюджетните приходи до края на 2020 г.
Home