Отрасли: Електроенергетика и стопанска дейност изобщо

22/05/20

Странно е, че няма статистика или оценки на електропроизводството и електропотреблението в БВП.

Наложи се да запълним тази празнотата. В Икономически живот могат да се намерят повече подробности.

 • Електропотреблението към БВП (по цени на КЕВР за второто полугодие на 2019 г., които придават на оценката консервативен характер) за тези година е 5% ;
 • При нормално развитие на икономиката с отчитане на ефекта от топлата зима и закупената електроенергия от чужбина.
 • Основание са данните на НСИ и Евростат (последните данни са о за 2018 г.) и наблюдението на отрасъла за периода преди и след публикуването на тези данни от EnerData.
 • Освен това ние се абстрахираме от приноса на отрасъла в брутното капиталообразуване.
 • То по данни на ЕК след 2015 г. този показател в енергетиката е 0.5% БВП и оттогава, според нас не се променя. (Тези инвестиции са по скоро за поддържане на системата, квази-субсидии и/или са свързани с осъществяването на проекти извън електроенергетиката като под-отрасъл).

Картината към днешна дата е следната:

 • Според оперативните данни на ЕСО, през януари 2020, потреблението на електроенергия е било с -4.56% по ниско в сравнение с януари 2019 г.
 • След това намаленото потребление продължава, но има известен период на по-ниски темпове на спад.
 • До средата на февруари намаленото потребление на електроенергия в сравнение със същия период на м.г. е - 3.1%, а през първата седмица на март - 2.21%.

След въвеждане на извънредното положение, , според проследяването на Bruegel electricity tracker of COVID-19 lockdown effects от 20 май 2020 г., заради COVID-19 потреблението на електроенергия продължава да намалява, но със спадащ интензитет (частично поради сезонни ефекти).

 • За периода 1 януари до 23 март 2020 г. потреблението намалява с -1.26% в сравнение с предходната година, а до края на март спадът намалява до -1.04%.
 • През април последиците от COVID-19 стават по-ясни.
 • През априлските седмици тенденцията на намаляващо потреблението на ток се променя, като започва със спад от -0.6%, -0.85, - 1.65 и достига до - 2.22%, разпределено съответно по седмици. В началото на май намалението на потребяваната електроенергия е -2.40%, на 10 май е -2.78, а на 17 май вече достига -3.14%.

Трябва много по-обстоен анализ за да се каже категорично, че това увеличение в спада на потреблението на ток се дължи на COVID-19 и забавената вследствие на политиките по време на пандемия икономика.

Ако това е вярно, тази тенденция ще се проявява все по-ясно през идните месеци, когато спадът в икономиката ще става все по-категоричен.

 • При предполагаемо средно годишно електропотребление за периода 2017 – 2019 г. от 32 TWh, към началото на пандемията таз годишния негов обем може да се предположи за „нормален“ (без съответните политика) при приблизително 31 TWh обем. При това трябва да предположим, че съществена електроенергията се купува от чужбина, поради либерализирането на вътрешния пазар (между 40 и 50% от потребяването количества).
 • Това означава, че само от това свиване на потреблението непроизведеният БВП за 2020 г. би бил 496 млн. лв. Това, разбира се, пряк негативен резултат, който след време трябва да бъде коригиран с ползите от намаляване на разходите (и съответните стимули за производство на стоки и услуги и може би потребление.

При корекцията ще трябва да се отчета, че, според EnerData, на домакинствата през 2019 г. се падат приблизително 35% от крайното потребление, на услугите 30%, останалите на промишлеността и селското стопанство.

 • НСИ оповести данните за оборота в услугите през първото тримесечие на 2020 г., не изгладени от сезонни колебания.
 • При транспорта, складиране и пощи номиналният растеж на годишна база е 3.6%;
 • При информационните технологии и комуникационни растежът е 16%;
 • Растеж е регистриран в юридически, счетоводни и консултантски услуги, архитектурни и инженерни, охранителни, почистващи, административни и офис дейности; сериозен спад е налице при дейностите, свързани с пътувания и резервации;

Динамика на оборота в някои отрасли

Показател Промяна
Износ на стоки  -1.1%
Внос на стоки -1.1%
Приходи от нощувки  -5.6%
Оборот в търговията на дребно -2.4%
Продукция на строителните предприятия -4.2%
Промишлено производство -2.3%

Както вече коментирахме в началото на седмицата, до март 2020 г. реалният растеж на БВП е 1.3% на годишна база. Това е така поради дейността в информационни технологии и далекосъобщения, консултантски услуги, охрана и почистване, транспорт и куриерски услуги..

БВП

18/05/20

За първите три месеца на 2020 г. експресните оценки на НСИ за БВП отчитат 2,4% ръст; на БДС – 2,3%. Според сезонно неизгладените данни реалният растеж на годишна база е 1,3%.

Изглежда последните две седмици на март или е имало някаква инерция, или отчетността не е регистрирала случващото се, или и двете.

Т. нар. „ключови показатели“, които се наблюдават като основание за решение за членство в еврозоната, на 6 април показаха спад на доверието в промишлеността от -4,4% спрямо предишния месец (1,1% на годишна основа), 26,4% спад на поръчките от чужбина и очаквана дефлация от 4,1% спрямо февруари. Промишленото производство през март е -6,9% (спрямо март 2019 г.), а износът на стоки –- -8,8%, също в сравнение с март 2019 г.

За икономиката максималният дял на нерегистрирания сегмент се приема като приблизително равен на парите в наличност („извън финансовите институции“), с които могат да се платят различни стоки и услуги. Той е:

 • 16.5% и е изчислен по методологията „договорно-интензивни-пари“ (ДИП) според данните от паричната статистика на БНБ за март т.г.
 • Спрямо февруари ДИП се увеличава с 0.2%. Като дял от прогнозния БВП за 2020 г. ДИП е 15.1%.
 • Ако темпът на ръст на този сегмент се запази до края на година, тогава ръстът на сивата икономика ще се увеличи с около 2% (до около 17% от БВП). През втората седмица на юни данните от паричната статистика на БНБ ще бъдат използвани за уточнение на предвижданията.


Отрасли

18/05/20

Потреблението на електроенергия за периода 01.01.2020 г.  до 10.05.2020 г. е по ниско с 10,3% по данни на ЕСО. Тенденцията на намаляващо потребление е трайна, като спадът през 2018 г. е 3%, а през 2019 г.  над 1%. Намаленото потребление през първите четири месеца на т.г. е значително по остро, което се обяснява с намалената икономическа дейност поради мерките, предприети заради COVID-19. Прогнозата за цялата 2020 г. е потреблението да спадне с 5 до 7% в сравнение с 2019 г.

Този индикатор изисква допълнително наблюдение и е възможно, след обощаване на данните за месец май, да корегира допълнително предвижданията за спад на БВП.

Home