Коментари

09/06/20

Безработица

 • Според данните на НСИ през периода 1-7 юни 2020 г. новорегистрираните безработни лица са 7 394, докато постъпилите на работа са 10 963. Така се отбелязва нетно намаляване на безработните лица с 3 569 човека, което се случва за трета последователна седмица.
 • През посочената седмица регистрираните безработни лица все още нетно се увеличават в областите Враца, Кюстендил, София-столица и София-област, във Видин се запазват на нивото от предходната седмица, а във всички останали области безработните лица намаляват; най-силно се понижава броят на безработните в областите Бургас, Варна, Благоевград, Добрич, Пловдив, Велико Търново, Хасково. Факторите за това развитие са свързани с търсенето на сезонни работници и отварянето на заведенията за обществено хранене.
 • През периода 16 март – 7 юни 2020 г. броят регистрирани безработни лица е 152 835, а на постъпилите на работа е 56 179 лица. Нетното нарастване на регистрираните безработни е 96 656 лица.
  Седмични данни за безработицата

undefined

Източник: НСИ.

Политиката 60:40

 • По всичко изглежда, че тази схема ще бъде променена и вероятно разширена. Картината към момента е следната.
  Според данните на НОИ към 4 юни по мярката 60:40 от държавния бюджет са изплатени 72 941 305 лв. за запазването на общо 169 865 работни места в 11 228 фирми през месеците март и април. Средно на работно място това означава по 429,41 лв.
 • Според тези данни само за месец март са изплатени 22.7 млн. лв. за 72 208 работни места, т.е. по 314.94 лв. на работно място.
 • За месец април са изплатени 50.2 млн. лв. за 97 657 работни места, т.е. по 514.05 лв. на работно място.
 • Средният размер на плащането за работно място има тенденцията да се увеличава. Все още продължават плащанията за март, а същевременно не е стартирало изплащането за май;
 • Ефикасност или рейтинг на полезност (спрямо заявената цел за тази политика да бъдат изразходвани 1 млрд. лв.) – 7.3%.

Особености на изпълнението на бюджета

 • Разходите, които включват и вноската в общия бюджет на Европейския съюз, през май нарастват с 4.1% на годишна база, колкото е растежът им и през април.
 • Държавния бюджет през май регистрира дефицит в размер от -352.8 млн. лв. при излишък от 204.9 млн. лв. през април.
 • По този начин все още не се наблюдава тенденция за трайни дефицити в бюджета. Това, заедно с наличните средства във фискалния резерв, дава възможност да се изчакат по-благоприятни условия на световните дългови пазари за евентуална емисия държавни ценни книжа.


Таблица: Показатели за държавния бюджет за 2020 г. (млн. лв.)

Показатели Април Май
Приходи  3 646.3  2 993.5
Растеж на приходите на годишна база  -15.6%  -15.5%
Разходи  3 441.4  3 346.3
Растеж на разходите на годишна база  4.1%  4.1%
Бюджетно салдо 204.9 -352.8

Източник: МФ.


Предишната седмица (към 2-ри юни) данните на Министерството на финансите показваха следното:
Към края на май 2020 г. общите приходи по консолидираната фискална програма достигат 17.6 млрд. лв. при 18.7 млрд. лв. за същия период на 2019 г.
Това означава, че спадът на годишна база е приблизително 5,9% и се ускорява спрямо предходния месец. Докато данъчните и неданъчните приходи се понижават, приходите от помощи нарастват спрямо предходната година.
Общите разходи, които включват и вноската в общия бюджет на Европейския съюз, възлизат на 16,3 млрд. лв. при 15,7 млрд. лв. за аналогичния период на 2019 г. Така растежът на разходите е 4.1% на годишна база и се забавя спрямо предходния месец.
Бюджетното салдо към края на май 2020 г. е 1 278.7 млн. лв. при 3 025.8 млн. лв. през 2019 г. То се понижава с приблизително 1.75 млрд. лв. спрямо края на април.
През месец май не е емитиран нов държавен дълг, очаква се през юни емисия на международните капиталови пазари.
Рейтинговата агенция Standard & Poor’s потвърди кредитния рейтинг на Република България, но ревизира перспективата от положителна на стабилна. Тя отразява очакванията за свиване на българската икономика и нарастване на макроикономическите и фискалните рискове.

 

Развития през изминалата седмица

08/06/20

Човешки фактор

Показателят безработни към починали от COVID-19 леко се подобрява:

- На 1 починал (към 6 юни) се падат 955.2 новорегистрирани, макар и временно, безработни,
- Или 604 останали засега безработни на 1 починал, по данни от 8 юни.
- Починалите от COVID-19 в България са 2.3 на 100 000 души население;
- Непосредствено близо до България в ЕС са Хърватска и Литва (2.5 на 100 хиляди жители) и Лихтенщайн (2.6);
- С по-добър такъв показател от България са Малта, Гърция, Кипър, Латвия (1.3) и Словакия (0.5).


Временни негативни ефекти от карантинирани и хоспитализирани (към 2 юни)

Нови карантинирани Лева на 20 000 души
Фиск
Фискален ефект пропусната заетост за 1 месец  10 940 000
 Фискален ефект - обезщетения за общо заболяване  21 184 000
 Общо фискален ефект за 1 месец  32 124 000
 Макро-ефекти
 Пропусната БДС за 1 месец  47 206 667
 Пропуснато потребление за 1 месец  12 328 333

- По схемата 60:40, към 4 юни по мярката 60:40 от държавния бюджет са изплатени 72 941 305 лв. за запазването на общо 169 865 работни места в 11 228 фирми през месеците март и април, или средно за периода на работно място - по 429,41 лв.

- 3.25% от фирмите в България са бенефициенти на тази схема до момента


Фиск

- Според предварителните данни от Министерството на финансите към края на май общите приходи по консолидираната фискална програма се понижават с 15,5% на годишна база, колкото и през април приблизително.

Човешки фактор

22/05/20

Според последни данни на НСИ (от 19 май 2020 г.) умиранията в България по седмици продължават да са по малко отколкото за същите седмици на 2019 г., и за повечето седмици от същия период за годините от 2015 до сега. Това се дължи на обстоятелства и причини, които засега не са обяснени.

В областта на икономиката положението не се променя към положително, поне засега, ако има такива развития, те се наблюдават и разпознават трудно. Онова, което може да се каже със сигурност е следното:

 • За изминалата седмица, за която вече има статистика (11-17 май) официално зарегистрираните безработни са значително по-малко от през седмицата 4-10 май. 
 • Преди безработицата се увеличава с 6 897 души, а „сега“ – с 1 581 – почти 4.5 пъти по-малко;
 • През последната отчетена седмица, официално зарегистрираните договори за работа са 1.73 пъти повече;
 • Приблизителното число на официално ново-регистрираните безработни от средата на март до 17 май е 133 534, а на постъпилите на работа е 30 665 лица;
 • Нетното нарастване на регистрираните безработни е 102 869 лица;
 • От обстоятелството, че в последната отчетна седмица има около 1.6 хиляди нови безработни следва, че само поради този факт непроизведената брутна добавена стойност до края на година (ако не настъпят положителни промени) ще е 44 млн. лв., а негативният фискален ефект ще е почти 11 млн. лв.;
 • Отпускането на репресията спрямо човешкия фактор очевидно дава положителен резултат;
 • Доколкото го очаквахме, тези ефекти са включени в общата прогноза;
 • „Цената“ на един отчетен починал от COVID-19, измерена в безработни (всички регистрирани) в общи линии се запазва: на един починал се падат 1068 безработни;
 • Но когато погледнем същата статистика, отчитана през официално регистрираните преодолели болестта, на 184 безработни се пада един оздравял;
 • Ако вземем нетното нарастване на безработицата, на 823 се пада един починал и на 144 безработни един оздравял;
 • За трета поредна седмица официалните власти не споделят информация за карантинираните, съответният ефект върху икономиката не може да бъде актуализиран.

Мярката 60:40

 • Според данни на НОИ към 22 май по мярката 60:40 от държавния бюджет са изплатени 44 883 288 лв. за запазването на общо 115 781 работни места през месеците март и април. Средно на работно място това означава по 387.66 лв.
 • Сумарният доход на едно място за целия период е под официално приетата МРЗ;
 • Според тези данни само за месец март са изплатени 19.4 млн. лв. за 62 185 работни места, т.е. по 312.74 лв. на работно място.
 • За месец април са изплатени 25.4 млн. лв. за 53 596 работни места, т.е. по 474.58 лв. на работно място.

Човешки фактор

18/05/20

Ако за меродавни се приемат данните на НАП за анулираните трудови договори – 176 261 към 14 април т.г., цитирани от председателя на АИКБ г-н Васил Велев. И ако това съотношение се е запазило още един месец, „цената“ на един летален изход е над 1 600 безработни. При това общият брой на смъртните случаи е относително нисък. Публичност на седмичните данни на НАП за прекратените договори, които за момента показват около 70 хиляди повече прекратени договори, би помогнала много за ориентация в случващото се.

Според прогностичен модел оценката за потенциално заболелите, разработен от Томас Поейо, за последните 2 месеца средно е 22 000 души или 18,6% от карантираните или 0,3% от населението на страната. Това ще рече, че:

 • В резултат на отсъствието им се очаква държавата да пропусне приходи от данъци и осигуровки по линия на заетостта за 24 млн. лева и да изплаща обезщетения за общо заболяване от близо 47 млн. лева;
 • Общият фискален ефект от 70 млн. лева представлява 0,2% от очакваните приходи от данъци и осигурителни плащания в държавния бюджет за 2020 г.;
 • Пропусната БДС за двумесечен период в резултат на заболеваемостта от COVID-19 достига 103 млн. лева или 0,1% от очакваната годишна БДС за 2020 г.;
 • Съответно стойността на пропусната БДС за годината се очаква да е 6,352 млрд. лева;
 • Ефектът на пропуснато потребление от боледуващите се оценява на 27 млн. лева за двумесечен период или почти 0,1% от общото потребление в икономиката годишно;
 • Следователно стойността на пропуснатата добавена стойност поради обстоятелството, че карантинирани и активно болни следва да се осъвремени до 154,6 млн. лв. След 6 май обаче няма данни Министерството на здравеопазването за новите карантинирани.


Човешкият фактор и какви бяха алтернативите

15/05/20
 • На един летален изход от COVID-19 се падат 1 116 официално регистрирани безработни и 218-219 преодолели заразата.
 • В тези съотношения няма причинно-следствена връзка те не са основание за етични оценки. Но те повдигат въпроса за ползите и разходите от текущите политики, измерени в човешки живот.
 • Нашата прогноза за удвояване на броя на безработните до края на 2020 г. се запазва, макар че чисто новите регистрирани безработни са вече 120 хиляди бързо се доближават до очакваните от нас 157 хиляди в края на годината.
 • Омекотяването на някои ограничения вероятно ще намали темпа на нарастване през идните месеци.
 • Очакваният броя заети под-най-голям риск обаче се запазва и се потвърждава от социологическите допитвания на Алфарисърч, Парите-ми и Юрофаунд.
 • Алтернатива на сегашните политики би било да се остави ресурс в икономиката без избирателно третиране на отделни отрасли и стопански субекти.
 • Тогава сумата на наличния бюджетен излишък, евентуално спряното или отменено данъчно облага не на юридическите лица (данък печалба и данък дивидент) и „Фонд безработица“ би оставила в икономиката 5,8 млрд лв.
 • Тази сума е близка до сумата на предвидения от GATE-CAT спад на БВП.
 • Тя би дала перспектива на предприятията за планиране в дългосрочен план, би намалила темпа на нарастване на безработицата, би облекчила преговорите на предприятия с кредитори и доставчици и би предотвратила ненужни политически напрежения.
Home